Onze diensten

Toezicht

Het toezicht houden op de werking van het crowdfundingplatform door analyse van gekozen financieringsstructuren en een controle of deze structuur inclusief eventuele zekerheden op de met beleggers afgesproken wijze tot stand komt, alsmede dat de afgesproken beheermaatregelen worden nageleefd.

Toezeggingen

Het ten behoeve van crowdfunders (i) verkrijgen van zekerheidsrechten en/of garanties van de betreffende onderneming of instelling en/of hun betreffende groepsmaatschappijen, (ii) houden, beheren, afstand doen van en uitwinnen van deze zekerheidsrechten en/of het beroep doen op voornoemde garanties en (iii) het verrichten van alle (rechts)handelingen welke met deze zekerheidsrechten en/of garanties verband houden;

Het namens de betreffende crowdfunders uitoefenen van de aan de betreffende crowdfundfinanciering verbonden rechten;

Het toezicht houden op de naleving door de betreffende onderneming of instelling van de betreffende crowdfundfinancieringsvoorwaarden;

Het bijeenroepen, bijwonen en/of voorzitten van online en/of fysieke vergaderingen van crowdfunders met betrekking tot de betreffende crowdfundfinanciering van de betreffende onderneming of instelling.

het ontvangen van gelden en/of eventuele andere vermogensbestanddelen van betreffende onderneming of instelling ten behoeve van crowdfunders, het tijdelijk beheren van deze gelden en/of vermogensbestanddelen, een en ander voor rekening en risico van de crowdfunders, en het betalen van voornoemde gelden en/of overdragen van voornoemde vermogensbestanddelen aan de crowdfunders.

Daarnaast ontwikkelt Stichting Crowdfundersbelangen standaarddocumentatie en – processen met betrekking tot crowdfundfinancieringen.